Hình ảnh văn phòng làm việc của Vitosa

 

 

Hình ảnh kho máy năng lượng mặt trời Vitosa

Hình ảnh kho ống và phụ kiện PP-R Vitosa