Phụ kiện PP_R

Nút bít trơn 63 PP-R Vitosa

27.000₫ 29.500₫

Nút bít trơn 50 PP-R Vitosa

15.750₫ 17.500₫

Nút bít trơn 40 PP-R Vitosa

8.730₫ 9.700₫

Nút bít trơn 32 PP-R Vitosa

5.850₫ 6.500₫

Nút bít trơn 25 PP-R Vitosa

4.320₫ 4.800₫

Nút bít trơn 20 PP-R Vitosa

2.520₫ 2.800₫

Rắc co ren trong 63*2" PP-r Vitosa

693.000₫ 770.000₫

Rắc co ren trong 32*1" PP-r Vitosa

189.000₫ 210.000₫