Nút bịt hàn

Nút bít trơn 63 PP-R Vitosa

27.000₫ 29.500₫

Nút bít trơn 50 PP-R Vitosa

15.750₫ 17.500₫

Nút bít trơn 40 PP-R Vitosa

8.730₫ 9.700₫

Nút bít trơn 32 PP-R Vitosa

5.850₫ 6.500₫

Nút bít trơn 25 PP-R Vitosa

4.320₫ 4.800₫

Nút bít trơn 20 PP-R Vitosa

2.520₫ 2.800₫