Máy nước nóng năng lượng mặt trời

VITOSA VT-N01-30

11.700.000₫ 18.000.000₫

VITOSA VT-N01-24

9.360.000₫ 14.400.000₫

VITOSA VT-N01-20

7.800.000₫ 12.000.000₫

VITOSA VT-N01-18

7.020.000₫ 10.800.000₫

VITOSA VT-N01-15

5.850.000₫ 9.000.000₫

VITOSA VT-N02-30

13.565.500₫ 20.870.000₫

VITOSA VT-N02-20

9.041.500₫ 13.910.000₫

VITOSA VT-N02-24

10.848.500₫ 16.690.000₫

VITOSA VT-N02-20

9.041.500₫ 13.910.000₫

VITOSA VT-N02-18

8.138.000₫ 12.520.000₫

VITOSA VT-N02-15

6.779.500₫ 10.430.000₫

VITOSA VT-N02-12

5.427.500₫ 8.350.000₫