Chứng nhận ISO 9001-2008 của Intertek cấp

Chứng nhận của tổ chức Quacert

Kiểm định chất lượng sản phẩm của Vitosa